ผังอาคาร
นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Exhibition)

วันที่ 4 ก.ค. 2551
 

นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Exhibition) เป็นหน่วยบริการของศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่งบริการการศึกษาแก่ชาวชนบทโดยเน้นการจัดการศึกษาและจัดแหล่งข้อมูลทางการศึกษา เพื่อประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาของบุคคลในชาติทุกระดับ อีกทั้งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีอิสระในการแสวงหาความรู้ของ ประชาชน โน้มนำให้ประชาชนในชนบทได้รู้จักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต เป็นการบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดเพศ วัย ระดับการศึกษาให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Exhibition) ออกให้บริการแก่ผู้ชมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยผู้ชมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากนิทรรศการที่ติดตั้งภายในตัวรถ และ นิทรรศการจัดเสริมนอกตัวรถ 
   
ดาราศาสตร์เคลื่อนที่   
      
นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Exhibition) เป็นหน่วยบริการของศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่งบริการการศึกษาแก่ชาวชนบทโดยเน้นการจัดการศึกษาและจัดแหล่งข้อมูลทางการศึกษา เพื่อประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในรูปแบบนอกระบบโรงเรียน ซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาของบุคคลในชาติทุกระดับ อีกทั้งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีอิสระในการแสวงหาความรู้ของ ประชาชน โน้มนำให้ประชาชนในชนบทได้รู้จักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต เป็นการบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดเพศ วัย ระดับการศึกษาให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Exhibition) ออกให้บริการแก่ผู้ชมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยผู้ชมสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากนิทรรศการที่ติดตั้งภายในตัวรถ และ นิทรรศการจัดเสริมนอกตัวรถ   
 • นิทรรศการที่ผนังด้านนอกของตัวรถ  ภายนอกตัวรถพ่นสี (Air – brush) เป็นเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศอย่างสวยงาม  
  • ผนังด้านนอกรถ ด้านที่ 1 
   เป็นภาพดาวเคราะห์และบริวารในระบบสุริยะอย่างสวยงามด้วยขนาดต่างๆตามสัดส่วนจริง พร้อมชื่อดาวเคราะห์แต่ละดวงประกอบด้วย  ดวงอาทิตย์ ( The Sun ) ดาวพุธ (Mercury) ดาวศุกร์ (Venus) โลก(The Earth) ดาวอังคาร (Mars) ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ดาวเสาร์ (Saturn) ดาวยูเรนัส (Uranus) ดาวเนปจูน(Neptune) ดาวพลูโต(Pluto) ดาวเคราะห์น้อย(Asteroids) ดาวหาง(Comet) และอุกกาบาต (Meteor)เพื่อให้ความรู้เรื่องลำดับของดาวเคราะห์วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ในระบบสุริยะ  วงโคจร และขนาดที่แตกต่างกัน.
    

ผนังภายนอกรถด้านที่ 1
 
  • ผนังภายนอกรถด้านที่ 2 
   เป็นเรื่องการสำรวจอวกาศ แสดงด้วยภาพยานอวกาศและดาวเทียมดวงต่างๆ ประกอบด้วย ดาวเทียมสปุตนิก 1 (Sputnik 1) ดาวเทียมเอ็กซพลอเรอร์ 1 (Explorer1) สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา Geostationary  Operational  Environmental  Satellites (GOES) ยานขนส่งอวกาศ (Space Shuttle) ดาวเทียมสำรวจสนามความโน้มถ่วงโลก Gravity  Recovery  And  Climate  Experiment (GRACE) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ แลนแซท 7 (Landsat 7) ดาวเทียมสื่อสารไทยคม (Thaicom 3)กล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทรา (Chandra X-ray Observatory) ดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์  Solar  and  Heliospheric  Observatory  (SOHO) วงโคจรของดาวเทียมเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงขนาด  รูปร่าง  ของดาวเทียมรวมทั้งชื่อของดาวเทียมต่างๆ ภาพที่ผนังรถทั้งสองด้านนี้นอกจากทำให้ผู้รับบริการได้รับความรู้แล้วยังเป็นการตกแต่งรถไปให้สวยงาม.
    

   ผนังภายนอกรถด้านที่ 2
 • นิทรรศการที่ผนังด้านในของตัวรถ   
  ภายในตกแต่งเสมือนกับผู้ชมได้เข้าไปยืนอยู่ในยานอวกาศ  แสดงด้วยภาพดูราแทรน  และคำอธิบาย  ตกแต่งความสวยงามด้วยการจัดภาพและสีสันสร้างความน่าสนใจ  มีการออกแบบให้ผู้รับบริการเกิดความสนใจเข้าไปศึกษาด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิค หุ่นจำลอง ตู้ไฟขนาดใหญ่พร้อมภาพและข้อมูลบรรยายเมื่อกดปุ่มมีเสียงประกอบ (Sound – Effect)   ตู้ อันตรทัศน์ (Diorama) มีวิดีทัศน์ดาราศาสตร์และอวกาศ

  แผนผังการจัดนิทรรศการภายในตัวรถ

  บรรยากาศภายในรถนิทรรศการ
  • ผนังด้านในรถ ด้านที่ 1 ป็นนิทรรศการเรื่อง”ธรรมชาติของจักรวาล” ประกอบด้วยเรื่องย่อย 4 เรื่องคือ
   • การกำเนิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ  A SOLAR SYSTEM
   • จากโลกสู่อาณาจักรกว้างใหญ่ของกาแล็กซี  FROM OUR EARTH TO OUR GALAXY
   • ความเป็นไปในจักรวาล THE COSMIC ORDER
   • วัฏจักรชีวิตดาวฤกษ์  THE LIFE CYCLE OF A STAR
  • ผนังด้านในรถ ด้านที่ 2  เป็นนิทรรศการเรื่อง“โลกและดาวเคราะห์ที่น่าสนใจ”ประกอบด้วยเรื่องย่อย 4  เรื่องคือ
   • โลกของเรา  :  ดาวเคราะห์แห่งชีวิต  OUR EARTH
   • ดาวอังคาร  :  ดาวเคราะห์สีแดงเป้าหมายการสำรวจของมนุษย์  MARS
   • ดาวพฤหัสบดี  :  ดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์  JUPITER
   • ดาวเสาร์  :  ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนสวยงามที่สุด SATURN 
 • นิทรรศการเสริมนอกตัวรถ จำนวน 2 ชุดคือ 
  • ชุดทดลองทางดาราศาสตร์ 5 ชุด 
   ชุดทดลองทางดาราศาสตร์เป็นนิทรรศการส่วนเสริมเพื่อให้เนื้อหาสาระทางวิชาการสมบูรณ์ขึ้น นอกเหนือจากนิทรรศการที่ติดตั้งบนตัวรถซึ่งผู้รับบริการสามารถสัมผัสและทดลองได้ด้วยตนเอง
   • อุปราคา

    วิธีการทดลอง
    หมุนปุ่มเลื่อนลูกกลมที่อยู่ตรงกลางสังเกตการบังกันระหว่างลูกกลมลูกเล็กสามารถบังลูกกลมใหญ่ได้
   • นาฬิกาแดด

    วิธีการทดลอง
    นำไปวางไว้กลางแดดให้สังเกตเงาของเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลา
   • กล้องเล็งดาวเหนือ

    วิธีการทดลอง
    ส่องกล้องดูตำแหน่งดาวเหนือ
   • ปฏิทินร้อยปี

    วิธีการทดลอง
    หมุนปฏิทินหาวัน  เดือน  ปี  ที่ต้องการ
   • แผ่นกรองแสงดูดวงอาทิตย์

    วิธีการทดลอง
    มองผ่านแผ่นกรองแสงสังเกตจุดดำบนดวงอาทิตย์
 • ลักษณะการจัดนิทรรศการดาราศาสตร์เคลื่อนที่   
  รถนิทรรศการดาราศาสตร์เคลื่อนที่  ได้ออกบริการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายตามสถานศึกษา โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้สัมผัส  เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากรถนิทรรศการหลากหลายรูปแบบที่ติดตั้งทั้งภายในและภายนอกรถ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ ตื่นเต้น มีประสบการณ์ที่น่าจดจำโดยการนำเสนอสื่อผสมหลายรูปแบบและกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมเป็นลักษณะฐานการเรียนรู้ 
  ในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่มีขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการนำเสนอและวิธีการจัดทำเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่
 • เป้าหมาย    
  การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ได้มีการวางแผนการเตรียมการ ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งต้องปรึกษาหารือกันกับคณะครูในโรงเรียนที่จะไปจัดนิทรรศการ
 • กิจกรรมการจัดนิทรรศการดาราศาสตร์เคลื่อนที่   
  ในการกำหนดเนื้อหากิจกรรมคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน สร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานระหว่างชมนิทรรศการรถซึ่งนิทรรศการดาราศาสตร์เคลื่อนที่  ได้ออกบริการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายตามสถานศึกษา  ท้องที่ต่างๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้สัมผัส  เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากรถนิทรรศการและกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย โดยแบ่งออกเป็น  4  กิจกรรมด้วยกันคือ
  • กิจกรรมนิทรรศการบนตัวรถนิทรรศการและกิจกรรมนิทรรศการเสริมนอกตัวรถ
  • กิจกรรมประดิษฐ์นาฬิกาแดด และ  ปฏิทินแบบหมุนผู้ชมทำเสร็จแล้วนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถใช้ได้นานกว่า 50  ปี
  • กิจกรรมตั้งกล้องดูดาวในท้องฟ้าจริงเวลากลางคืน 
 • กิจกรรมนิทรรศการบนตัวรถนิทรรศการและนิทรรศการเสริมนอกตัวรถ  
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจดาราศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้อย่างมีความสุขโดยการแจกบทปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้นเรียน ให้ผู้ชมสืบเสาะแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองจากนิทรรศการ
 • กิจกรรมประดิษฐ์นาฬิกาแดด และ  ปฏิทิน 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการผสมผสานระหว่างวิชาดาราศาสตร์และวิชาศิลปะ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ อีกทั้งยังสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 • กิจกรรมตั้งกล้องดูดาวในท้องฟ้าจริงเวลากลางคืน 
  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้ายามราตรีอาทิกลุ่มดาวฤกษ์ที่มองเห็นได้ในคืนนั้น ดูดาวเคราะห์ ดูดวงจันทร์ด้วยการส่องผ่านกล้องโทรทรรศน์ซึ่งแล้วแต่สภาพอากาศและในค่ำคืนนั้นจะเห็นดาวอะไรบ้าง ในขณะที่ตั้งกล้องดูดาวรถนิทรรศการและนิทรรศการเสริมก็ทำการเปิดให้ผู้ชมเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ด้วย 

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เข้าชมฟรี!! ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” (26/11/2557)
โครงการ “คืนความสุขให้เธอ... เยาวชน” เป็นโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th